Pågående turismprojekt

Här kan du läsa om projekt som pågår inom svensk besöksnäring.
(sorterade länsvis i bokstavsordning)

Blekinge län

 • Attractive hardwoods

  Syfte: utveckla och inventera bland annat Blekingeleden.
  Finansiär: EU:s Södra Östersjöprogram
  Projektägare: Skogsstyrelsen
  Övriga deltagare: Region Blekinge och partners från Polen och Litauen.
  Projekttid: Juli 2016 – Juni 2019

 

 • Arkipelag-rutten – hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten

  Syfte: utveckla hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism.
  Projektaktörer: intresseorganisationer och företag inom besöksnäringen i.
  Finansiärer: Tillväxtverket fyra miljoner kronor, Blekinge Arkipelag drygt en miljon och Sydostleader tre miljoner.
  Projektbudget: cirka åtta miljoner kronor.
  Projekttid: 2016-06-15 – 2019-10-31

 

 • Stärkt kompetens i handeln

  Syfte: kartlägga behovet av kompetens och genomföra insatser för att höja kompetensen bland företag som är verksamma inom handeln i Blekinges fem kommuner.
  Projektägare: Karlskrona kommun.
  Finansiär: Europeiska socialfonden (ESF) med 7 miljoner kronor.
  Aktörer: Karlskrona kommun tillsammans med 5 kommuner och city/handelsföreningarna i Blekinge.
  Finansiär: Europeiska Socialfonden ESF 7,9 miljoner kronor.
  Projekttid: hösten 2016-2018

 • Projekt Interconnect

  Syfte: underlätta resandet med kollektivtrafik mellan länderna kring Östersjön.
  Projektägare: Region Blekinge
  Projektmedarbetare: lokala och regionala myndigheter, kollektivtrafik organisationer, forskningsaktörer samt samverkansnätverk från Sverige, Estland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
  Projekttid: juni 2017 – maj 2020

 • Projekt DUNC

  Syfte: utveckla världsarv som pekats ut av UNESCO i södra Östersjöområdet till hållbara besöksmål.
  Partners: Marinmuseum, biosfärområdet Blekinge arkipelag, Länsstyrelsen i Kalmar län, biosfärområdet Rügen och Statens Fastighetsverk.
  Projekttid: 2017–

Dalarnas län

 • Destination Dalarna Innovativ tjänsteutveckling, fas II

          Sökande: Region Dalarna
          Sökt EU-belopp: 4 250 000 kronor
          Medfinansiering av Region Dalarna: 4 250 000 kronor
          Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

          Syfte: stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 • Eventkompetens

  Sökande: Dalarnas idrottsförbund
  Sökt EU-belopp: 8 443 974 kronor
  Fond: Europeiska socialfonden
 • Gamification of Dalarna, steg 1

  Syfte: sy ihop länets stora besöksnäring med spelindustrin för att skapa nya upplevelser.
  Projektägare:  Region Dalarna
  Projektperiod: 20170101-20191231
  Finansiärer: Region Dalarna beviljar sex miljoner kronor, EU:s strukturfond Norra Mellansverige.
  Total budget: 12 miljoner kronor.

 

 • Hållbar produktutveckling inom Destination Dalarna

  Syfte: skapa och utveckla nya produkter inom länets besöksnäring.
  Projekttid: 2016-06-01-2019-12-31.
  Projektbudget: 14 miljoner kronor.
  Finansiärer: Region Dalarna sju miljoner kronor och Tillväxtverket bidrar med samma summa.

 • Sápmi Lodge

  Syfte: förverkliga Sápmi Lodge på Idre Himmelfjäll till julen 2018.
  Projektägare: Idre Sameby och Idre Himmelfjäll

Gotlands län

 • Gotland attraktionskraft och tillväxt

  Syfte: skapa en ökad kunskap och delaktighet från aktörer i länet
  Projektägare: Region Gotland
  Projektperiod: 2015-2018

 

 • Kulturarvsinkubatorn

  Syfte: etablera en inkubator för att främja affärsidéer och teknisk utveckling inom kulturarvsområdet
  Projektägare: Riksantikvarieämbetet
  Aktiviteter: stödja startade företag, arrangera Innovation camps där företagare, studenter och forskare kan möta.
  Budget: totalt 13,1 miljoner kronor varav 6,4 miljoner kronor från EU. Andra finansiärer är Hållbara Gotland och Region Gotland.
  Period: januari 2018- januari 2020

 

 • En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland

  Projektägare: Gotlands Museum AB.
  Syfte: stärka Gotland som besöksmål för nationella och internationella gäster genom att auktorisera gotländska guider enligt Sveguides standard. Projektet ska ta fram och en utbildningsplan och genomföra en pilotomgång av utbildningen. Målet är att samtliga guider på Gotland som ett resultat av projektet ska vara auktoriserade och att Gotland kan möta förväntningar från nya kryssningsbesökare.

 • Besöksnod Norr

  Projektägare: Bungemuseet AB.
  Syfte: ta fram en förstudie som beskriver ett fysiskt koncept för en besöksnod på norra delen av ön med ett omgivande nätverk av besöksmål och verksamheter.
  Målet är att förstudien ska resultera i ett genomförandeprojekt med finansiering i Landsbygdsprogrammet.

 • Cruise Gotland

  Projektet drivs av Gotlands Förenade Besöksnäring.Projektet Cruise Gotland syftar till att stärka samverkan kring och samsynen på Gotland som kryssningsdestination. Insatserna inom projektet ska öka besöksnäringens förmåga att möta de förväntningar som finns på en kryssningsdestination från nationella och internationella gäster.Inom projektet ska man även etablera ett nätverk för samsyn och samverkan om hur besöksnäringen och det gotländska näringslivet gemensamt kan erbjuda ett utbud av upplevelser för dagsbesökande kryssningsgäster.
  Projektet medfinansieras av Copenhagen Malmö Port och Region Gotland.

 • Kulturarvsinkubator – Riksantikvarieämbete

  Projektet syftar till att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland vilken ska ge företag inom kulturarvsområdet stöd för innovation och ökat entreprenörskap. Vidare ska projektet stärka samverkan mellan offentliga och privata kulturarvsaktörer samt akademin.Genomförandet sker i olika faser. Steg ett är att etablera kulturarvsinkubatorn med en fungerande affärsmodell och verksamhetsplan, attrahera entreprenörer och kommunicera verksamheten gentemot externa målgrupper.Kulturarvsinkubatorn ska sedan driva det operativa arbetet med att främja innovation och företagande inom kulturarvsområdet. Detta genom redan etablerade modeller för innovations- och företagsutveckling som exempelvis lean startup. Slutligen ska projektet stödja företagen att lansera sina lösningar och sprida resultaten av projektet.

 

 • Hållbara besök – mellan kartan och besökarens upplevelse

  Drivs av Uppsala Universitet.
  Projektet Hållbara besök, mellan kartan och besökarens upplevelse, ska genom mobildata kartlägga och analysera kryssningsturister och andra besökare på Gotlands rörelsemönster. Syftet är att främja en hållbar destinationsutveckling av Gotland.
  Projektet utgår från kunskapscentret Hållbara besök som drivs av Uppsala Universitet på Campus Gotland. Tanken är att projektet också ska bidra till att stärka samverkan mellan Uppsala Universitet, Region Gotland och besöksnäringen på ön.
 • I Tjelvars fotspår

  Projektet I Tjelvars fotspår – hållbar och upplevelsebaserad kultur och naturturism på Gotlands landsbygd – bygger vidare på ett forskningsprojekt som Uppsala Universitet genomfört med fokus på kulturlandskapets utveckling vid fornlämningsmiljöer på Gotlands landsbygd. Tanken är att denna forskning ska ligga till grund för utvecklingen av två besöksmål kring Tjelvars grav och bildstens- och husgrundskomplexet vid Butte Änge på norra och mellersta Gotland.Projektet ska, genom samverkan med besöksnäringen på Gotland, Gotlands museum och regionala och lokala näringslivsaktörer, bidra till forskningsbaserad utveckling av utomhusmuseum, vandringsleder och digitala visualisering kring besöksmålen. Syftet är att stärka besöksnäringen på den gotländska landsbygden. Detta genom att möjliggöra för företagande och verksamhet kring två nya besöksmål samt att överföra kunskap om kulturarvsförmedling från akademin till näringslivet.

  Drivs av Region Gotland.Syftet med Företagsstöd inom Hållbara Gotland är att öka tillgången till kapital för små och medelstora företag. Därmed kan det bidra till hållbar förnyelse och utveckling av det gotländska näringslivet. Vidare ska företagsstöden stärka den långsiktiga konkurrenskraften för de små och medelstora företagen.

  Totalt har 10 miljoner kronor avsatts till företagsstöd inom insatsområdet.
  Företagsstöden administreras av Region Gotland.

Gävleborgs län

 • Smak av Gävleborg
  Sökande: Region Gävleborg
  Syfte: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektsumma: 10 782 280 kronor
 • Gävleborgs affärskvinnor

  Sökande: Företagarnas Service i Gävleborg AB
  Medfinansiering av Region Gävleborg: 1 245 850 kronor
  Syfte: öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektsumma: 3 091 700 kronor
 • Järvsö Hållbar Destination, etapp 2

  Syfte: genomföra ”Järvsömodell för hållbar turismutveckling” praktiskt så att destinationen får fler hållbara produkter på nationella och internationella marknader.
  Projektägare: Destination Järvsö AB
  Budget: 8 miljoner kronor varav EU bidrar med 4 miljoner kronor och Region Gävleborg med 2,25 miljoner kronor. Ljusdals kommuns bidrar med 0,6 miljoner kronor och destinationen med 1,15 miljoner kronor.
  Finansiärer:Region Gävleborg och EU genom Tillväxtverket
  Period: januari 2016 – 2018

 • Port Mate

  Syfte: förbättrad service i ett antal småhamnar i Gävle och Söderhamn samt i Finland.
  Budget: 2.727.225 euro
  Finansiärer: EU, Gävle kommun m.fl.
  Projekttid: nov 2016-okt 2019
  Aktiviteter: undersöka förutsättningar, samla in goda exempel och utbyta erfarenheter om säkerhet och tillgänglighet, investeringar för ökad service samt information och marknadsföring. Ta fram en handlingsplan med plan för investeringar och lokal information samt marknadsföring.

Hallands län

 • Kompetens Destination Halland

  Syfte: utveckla företag inom den halländska besöksnäringen.
  Finansiärer: EU via Västsvenska strukturfondspartnerskapet (8 MSEK)
  Projektperiod: 3 år

 • Kunskapsdestinationen II – ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020 Syfte: ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov.Aktörer: forskare från Mittuniversitetet, Universitetet i Ravensburg-Weingarten.
  Projektägare: Region Halland
  Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden med flera.

 

Jämtlands län

 • Lofsdalen Masterplan 2.0

  Syfte: investeringar i spår och leder och kunskapshöjande insatser för företagare och personal inom besöksnäringen för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft i området.Finansiering ur EU:s strukturfondprogram.
  Investering: 7 miljoner kronor

 • Lopme Laante

  Den nya samisk temaparken på Funäsdalsberget som skall anläggas till år 2017.
  Finansiärer: Funäsdalen Berg & Hotell AB, Mittådalens Sameby, Sametinget, Region Jämtland, Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

 • Hållbar trafik och infrastruktur
  Syfte: främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur är ett viktigt område för EU:s strukturfonder.
  Projektägare: Inlandsbanan Ibab AB, 22 miljoner kronor.

 

 • Maten ska utveckla Jämtlands läns näringsliv – Creative region of Gastronomy

  Syfte: affärsmodeller ska utvecklas för just matbranschen, aktiviteter ska göras för att den jämtländska och härjedalska maten ska bli mer känd i utlandet, de lokala råvarorna ska förädlas.
  Projektägare: Torsta AB, 7,5 miljoner kronor.

 

 • Turism 2030
  Projektperiod: 2015-2018
  Projektbudget: 30 mkr
  Projektägare: destinationsbolagen i Funäsfjällen, Vemdalen, Ragunda, Åre & Östersund och Jämtland Härjedalen Turism
  Syfte: Företagen/SMF inom regionens besöksnäring ska ha en utökad och hållbar året runt-verksamhet, ökad lönsamhet och sysselsättning.

 

Jönköpings län

 • LONA-projektet

  Lokal Naturvårdssatsning
  Syfte: tillgängliggöra och lyfta naturvärden natur- och kulturleden Skillingaryd.
  Projektmedarbetare: Vaggeryds kommun, Götaströms Golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen.
  Projektägare: Kultur- och fritidsförvaltningen i Vaggeryds kommun.
  Finansiär: Länsstyrelsen 270.000 kronor. Pengarna kommer att fördelas över fyra år och kräver lika stor insats av kommunen och föreningarna.

 

Kalmar län

 • Projekt växande besöksnäring

  Syfte: erbjuda företagen affärs- och produktutvecklingsinsatser för att möta en tilltagande konkurrens
  Projektägare: Regionförbundet Kalmar län
  Budget: 13 miljoner

 

Norrbottens län

 • Projekt Besökslandet – Överkalixmodellen 

  Syfte: är att utveckla en processmodell för kommunens tjänstemäns arbete tillsammans med olika lokala aktörer för att stärka attraktionskraften. Processmodellen tar utgångspunkt i olika aktörers behov, gemensamt mål och strategi vilket ytterst kan stärka den lokala attraktionskraften
  Projektägare: Överkalix Utveckling AB
  Projektperiod: 2015-2018
  Projektledare: Magnus Hansson

 •  Besöksnäringen ska utveckla näringslivet
  Syfte: bättre marknadsföring, marknadsnärvaro och produktutveckling ska stärka regionens företag inom besöksnäringen.
  Projektaktörer: de tre destinationerna Hemavan Tärnaby, Gold of Lapland och South Lapland.
  Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB, 22,8 miljoner kronor

 

 • Naturturism och kultur ska förlänga turistsäsongen i Umeåregionen

  Syfte: utveckla en arbetsmodell för turistföretag och skapa bättre förutsättningar för företagen. Ett annat mål är att Umeåregionen ska ta en större plats på besöksnäringsmarknaden.
  Projektaktörer: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Umeå.
  Projektägare: Umeå kommun
  Finansiär: Umeå kommun 3,76 miljoner kronor

 • Destination Capacity Building

  Syfte: projektet tar vid och vidareutvecklar insatser i tidigare genomförda projekt
  Projektägare: Swedish Lapland Visitors Board
  Samverkanspartner: regionens 16 kommuner/lokala destinationsorganisationer
  Projektbudget: 152 miljoner kronor.

 • Visit Arctic Europe
  Syfte: locka européer, kineser och amerikaner till den arktiska delen av Sverige.
  Hur? öka marknadsföringen av den arktiska delen.
  Projektaktörer: Swedish Lapland Visitors Board, turistorganisationer i finska Lappland och Nordnorge, Visit Sweden,
  Projekttid: 2016-2018.
  Finansiär: EUs regionala utvecklingsfond Interreg Nord.
 • Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

  Syfte: utveckla kunskap och koncept för en attraktiv stadskärna genom innovativa synergier mellan handel och besöksnäring, med avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå och med applikation även i Kirunas stadsomvandling.
  Projektägare: Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park
  Projektbudget: 1,6 miljoner kronor
  Finansiärer: BFUF, Handelsrådet.

 • Regionala rätter på menyn på Gammplatsen
  Projektägare: Gold of Lapland ekonomisk förening
  Budget: 882.152 kronor
  Finansiärer: Jordbruksverket samt Länsstyrelsen Västerbotten
  Projekttid: 2018-01-01 – 2018-12-15
  Projektutlysning: Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala maträtter på menyn i kulturhistoriska miljöer, utlysningen kunde sökas från den 1 februari till och med den 30 april 2017

Skånes län

 • Hej Framtid

  Syfte: råda bot på ungdomsarbetslösheten och få ungdomar att se möjligheterna inom besöksnäringen.
  Projektägare: Malmö Business

 • Aktiv Livsstil Båstad-Bjäre
  Syfte: utöka och utveckla Outdoor utbudet på Bjärehalvön, främst vandrings- och cykelaktiviteterna.
  Projektägare: Båstad Turism & Näringsliv
  Projektbudget: 4 miljoner kronor.
  Projektperiod: 1 januari 2017- 31 december 2020.
  Aktiviteter: år 2018 arrangeras ett cykelevent med bl.a. SM i landsväg på programmet, ett nytt internationellt vandringsevent och utveckling av både cykel och vandringsprodukter.
 • Competence Academy Tourism

  Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom besöksnäringen.

 • Kullaberg – en hållbar turismdestination

  Finansiärer: Jordbruksverket 2,2 mkr

 

Smålands län

 • Hållbar produktutveckling

  Projektägare: Destination Åsnen
  Finansiärer: Växjö kommun (200.000 kr per år), Destination Åsnen
  Syfte: öka destination Åsnens  attraktionskraft genom att skapa exportmogna produkter och upplevelser, öka företagens lönsamhet och hållbara utveckling, skapa attraktion för nyetablering av företag  och skapa en långsiktig hållbar driftsorganisation.

 • Nationalparksdestination Åsnen
  Projektägare: Destination Småland.
  Finansiärer: Sydostleader, Leader Linné Småland, Region Kronoberg, Tingsryd kommun, Alvesta kommun, Växjö kommun.
  Projekttid: september 2016-2019.

Stockholms län

 • MATKRAFT Södertälje Science Park

  Syfte: utveckling av hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa.
  Projektet ska arbeta för hållbar tillväxt hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen och stödja produktion av innovativa produkter och tjänster som främjar miljö och hälsa.
  Projektägare: Södertälje kommun

 • Projekt MatLust
  Syfte: arbeta för en mer lönsam och hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen.
  Projektaktiviteter: inventering av hållbara produkter i livsmedelsbutiker och restauranger.
  Finansiärer: EU.

 

Sörmlands län

 • Handla för Eskilstuna

  Syfte: att få Eskilstunaborna att känna att deras val gör skillnad för den stad de bor i.
  Projektaktörer: Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Gamla staden, Torshälla handel, Ica Maxi, Folkesta och Destination Eskilstuna.
  Aktiviteter: i december 2016 kommer den första kampanjen lanseras där tio handelsprofiler berättar om sin butik och varför det är en god idé att handla på hemmaplan i jul.

 • Destinationsutveckling Sörmland
  Syfte: Vi ska ta en unik position som Sveriges Slottsdestination, genom att utveckla det vi redan har och som är unikt.

Uppsala län

 • Musik vid Långsjön

  Syfte: stödja ett levande kulturliv i hela kommunen genom friluftskonserter drivet av lokala aktörer under sommaren.
  Finansiär: Uppsala kommun (50.000 kr).

Värmlands län

 • Hållbar besöksnäring i Värmland

  Sökande: Visit Värmland ek.förening
  Sökt EU-belopp: 4 975 000 kronor
  Medfinansiering av Region Värmland: 3 955 000 kr (övrig finansiering VisitVärmland)
  Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
  Projektbudget: 9 950 000 kronor

 

 • Ung Idé

Sökande: Communicare Sökt EU-belopp: 6 948 031 kronor. Medfinansiering av Region Värmland: 3 373 500 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland) Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag Projektbudget: 13 914 000 kronor

 • Motorsport för tillväxt

Sökande: Uvåns Näringslivscenter AB
Sökt EU-belopp: 4 050 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 600 000 kronor (övrig finansiering kommuner och Svenska Rallyt)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Projektbudget: 8 100 000 kronor
 • Westra Wermland Export

Sökande: Säffle kommun
Sökt EU-belopp: 5 278 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kronor (övrig finansiering kommuner och privat näringsliv)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Projektbudget: 10 556 000 kronor

 • Tillväxt och Lönsamhet–Rådgivning för befintliga företag

Sökande: Almi Företagspartner Värmland AB
Sökt EU-belopp: 6 765 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 750 000 kronor (övrig finansiering kommunerna i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Projektbudget: 14 307 000 kronor
 • Lönsam tillväxt i Matregionen Värmland

  Projektperiod: 2018-2020
  Projektägare: Nifa – branschförening för värmländska matföretag
  Projektperiod: 2018-2020
  Finansiering: ca 7,5 miljoner kronor av EU:s regionalfond, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland samt kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Kil, Hagfors, Filipstad, Säffle, Sunne, Torsby, Arvika och Årjäng.
  Syfte: stärka konkurrensförmågan och tillväxten hos värmländska mat- och dryckesföretag.

 • Stärka besöksindustrin i Värmland
  Projektägare: Visit Värmland
  Aktiviteter: arrangera aktiviteter inom affärsutveckling, marknadsbearbetning, digitalisering, måltidsturism.
  Projektperiod: mars 2018 – december 2020
  Budget: med en budget på cirka femton miljoner kronor.

 

 • Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan

  Syfte: etablera och utveckla ett sommarevent med rullskidor samt arrangera kompletterande tävlingar för cykel och löpning på Klarälvsbanan. Målet är att skapa ett årligen återkommande event som etablerar ett nytt internationellt besöksmål i Värmland med betydande avtryck i regionens besöksnäring.
  Projektägare: Svenska Rallyt AB
  Projekttid: 3 år

Västerbottens län

 • PINUS – projekt innovativa upplevelser i brukad skog

Syfte: fokus ligger framförallt på fyra miljöer, med vitt skilda inriktning, som minst lika många besöksnäringsföretag kan använda sig av. Under våren 2018 lanseras en webbsida med erbjudanden från företagen och ett Kunskapsträd.
Finansiär: EU (Regionala strukturfonden)
Projektaktörer: Skogsmuseet i Lycksele, SLU, Sveaskog och Granö Beckasin.

 • Projekt Effekt

Syfte: arbeta med destinationsutveckling med hållbarhet i fokus, marknadsetablering, marknadsföring och samverkan mellan turismföretag.
Projekttid:  2015-2018.
Projektledare: Hanna Sondell och Sirpa Kärki.
Finansiärer: kommunerna Nordmaling, Umeå, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och den ekonomiska föreningen River Country och Region Västerbotten samt EU:s regionala utvecklingsfond.

 • Spotlight High‐Low Coast

Syfte: locka fler turister till Kvarkenregionen, öka företags- och marknadsföringsverksamhet med fokus på det gränsöverskridande världsarvsområdet Höga Kusten/Kvarkens skärgård men också  i Umeå.
Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica står för 60% av projektfinansieringen.
Aktörer:Kvarkenrådet, åtta andra aktörer på båda sidor av Kvarken, dvs. Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Utveckling Ab, Vasaregionens Turism AB/Visit Vasa, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Umeå kommun, Världsarvet i Kvarken r.f.
Projektets totalbudget: 750.000 euro under en 3‐årsperiod.

 • Locka fler internationella besökare

Syfte: utveckla besöksnäringen genom att arbeta med enskilda besöksmål och företag i regionen.
Projektsumma: 7,4 miljoner kronor.
Finansiärer: Tillväxtverket 3,5 miljoner kronor, Region Västerbotten 2,23 miljoner kronor.
Projektägare: Nordmalings kommun.
Övriga deltagare i projektet: Bjurholms, Vännäs, Vindelns och Åsele kommun.
Projekttid: 2016-2019.

 • SWU Gateway – True Nature & Culture Arena – Southwest of Umeå

Syfte: utveckla natur- och kulturturismen i området väst och sydväst om Umeå.
Finansiärer: Region Västerbotten ca 2,2 miljoner kronor, Tillväxtverket
Projektaktörer: Nordmalings kommun, Bjurholms kommun, Vännäs kommun, Vindelns kommun samt Åsele kommun.

 • Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialen

Syfte: kommunerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå skall jobba med den resursmässigt utmanande planeringsuppgift som Norrbotniabanan innebär och skapa underlag för planering och nyttovärdering av attraktiva och konkurrenskraftiga noder för person- och godstrafik i Norrbotniabanestråket genom Västerbotten.
Projektägare: Umeå kommun
Beviljat stöd: 2.424.000 kronor
Finansiärer: Region Västerbotten (1:1 anslagen)

 • INTILL

Projektsumma: 45 miljoner kronor.
Finansiärer: Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland, kommunerna Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund och Region Västerbotten.
Projektägare: Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland
Syfte: utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.

 • Guiden till tio berg i TavelsjöbygdenS
  yfte: skylta och tillgängliggöra lokala besöksmål i en aktiv bygd.
  Finansiär: Länsstyrelsen Västerbotten
  Projektägare: Umeå kommun och TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening)

 

 • Kanotguider

Lycksele
Finansiär: LONA-bidrag

 • Restaurering av vandringsleder

  Lycksele
  Finansiär: LONA-bidrag

 • Nytt naturreservat

Projektägare: Vilhelmina kommun
Finansiärer: Länsstyrelsen i Västerbottens län (LONA-bidrag)
Syfte: bilda ett kommunalt naturreservat i Dalasjö

 • Upplevelsecenter – The Västerbotten Experience

Finansiärer: Regionförbundet Västerbotten (4.852.018 kronor)
Projektägare: Regionförbundet Västerbottens län
Syfte: skapa fem företagsdrivna upplevelsecenter i Västerbotten, med årstidsanpassade och kvalitetssäkrade produkter lanserade på internationell marknad, som kan erbjuda hållbar och kvalitetssäkrad naturturism av internationell standard, vilket bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft,

 • Västerbotten på Grand Hôtel 2018

Syfte: stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga.
Aktivitet: Under tre veckor, inklusive invigningsdag, får opinionsbildare från alla delar av samhället visa att Västerbotten är en del i ett nationellt och internationellt sammanhang kring utveckling.
Regionförbundet Västerbottens län beviljas 1 518 472 kr för projektet.

 

 • Snöakademin

  Syfte: utveckla snö- och iskunskap för regionens näringsliv och entreprenörer.
  Projektägare: Luleå Tekniska Universitet
  Aktiviteter: forskning och tester inom fordon, väghållning, skidglid, energi och turism.

 

 • Business Capacity Development in Swedish LaplandSyfte:  skapa långsiktigt hållbar tillväxt för små och medelstora företag inom besöksnäringen för destinationen Swedish Lapland vilken omfattar Norrbottens alla kommuner samt Sorsele och Skellefteå kommun i Västerbottens län.

 

Västernorrlands län

 • Projekt Framtidsbygget – en hel kommun


Syfte: utveckla attraktionskraften med fokus på emotionella värden genom Cultural Planning och utbildningar inom bland annat värdskap
Projektägare: Kramfors kommun
Projektledare: Staffan Östman
Projektperiod: 2015-2018

 • Besöksnäringen ska utveckla näringslivet


Syfte: förbättra marknadsföringen, marknadsnärvaron och produktutvecklingen och stärka regionens företag inom besöksnäringen. En arbetsmodell för turistföretag ska utvecklas. Ett annat mål är att Umeåregionen ska ta en större plats på besöksnäringsmarknaden.
Projektägare: Visit Hemavan Tärnaby AB, 22,8 miljoner kronor

 • Landsbygd 2.0

Syfte: utveckla service och boenden samt skapa nya mötesplatser och vandringsled i Härnösands kommun. I anslutning till lederna ska man arbeta för att boenden, serveringar och evenemang utvecklas och att upplevelserna paketeras. Leader Höga Kusten.
Projektperiod: hösten 2016 – 2019
Kontaktperson: Henrik Olsson, Landsbygdsutvecklare
Projektägare: Härnösands kommun

 • Ringar på vattnet

Syfte: öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom den vattennära besöksnäringen i Destination Sundsvall. Förhoppningen är att skapa nya jobb och att befintliga företag skall få en ökad omsättning. Satsning på infrastruktur, som hamnar och bryggor ingår också.
Projektbudget: 20 miljoner kronor.
Finansiärer: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 9,7 miljoner kronor, kommuner, landsting, föreningar och företag.

 

Västra Götalands län

 • Antiksafari

  Syfte: dra nytta av det stora intresset för antikt, loppis och second hand. Tanken är att samla det stora utbudet av antikhandlare i Dalsland, Årjäng och Munkedal och göra det tillgängligt och paketerat med boende, mat och fika ur ett turistiskt perspektiv.
  Projektägare: Dalslands Turist AB

 • Projekt Stärkt lokal attraktionskraft

Syfte: ta fram strategier och handlingsplaner för att långsiktigt kunna systematisera arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och skapa förutsättningar för tillväxt för både näringslivet och Munkedals kommun samt i förlängningen för hela Västra Götalands Län genom erfarenhetsspridning.Projektägare: Munkedals kommun Projektperiod: 2015-2018
Projektledare: Erik Larsson
 • Cykla och vandra i Sjuhärad

Syfte: hitta de vandringsleder i Sjuhäradsområdet som är intressanta i ett vandringsturistiskt perspektiv, skapa säljbara vandringsprodukter tillsammans med företag i området. Sedan årsskiftet 2016 är även cykel med i projektet och vi heter numera Cykla och vandra i Sjuhärad.
Projektledare: Emmy Hultberg, Maria Bylin och Arvid Johansson
Projektägare: Leader Sjuhärad i samverkan med alla kommuner i Sjuhärad.
Finansiär: tillväxtmedel från Boråsregionens kommunalförbund

 

 • Destination Halland 2020

Syfte: stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Fokus på kunskap, affärsutveckling och kommunikation.
Finansiär: EU
Projekttid: 3 år

 • Hållbar produktutveckling i Västsverige

Syfte: stärka besöksnäringen i Västsverige genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling.
Projekttid: 2016-2019.
Finansiärer: Tillväxtverket 3 miljoner kronor.
Projektägare : Västsverige
Projektaktörer: Turistrådet Västsverige,  med besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, kommuner i Västsverige samt Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund.

 

 • Ungas kraft

Syfte: ta till vara ungas potential. Insatsen omfattar eleven själv, lärare och skolkamrater liksom elevens familj. Universeum kommer att användas på tre sätt:
– Som kompletterade lärmiljö för skolan med fortbildning för personal och program för elever.
– Som kreativ kunskapsmiljö för familjerna med föräldrautbildning och gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn.
– Som social kunskapsmiljö för ungdomar 13–16 år med kurser och aktiviteter under eftermiddagar.
Projektägare: Universum
Finansiärer: Wallenbergstiftelserna 10 miljoner kronor
Projektperiod: 2016-2019
Övriga samarbetspartners: Chalmers, Göteborgs universitet.

 • Utveckla turismen, Trandansen och affärsmöjligheterna runt Hornborgasjön

Projektägare: Skara, Skövde och Falköping
Finansiärer: EU
Projekttid: 3 år

 • Vandring och kajak på skärgårdsmiljö

  Fokus på outdoor-turism
  Projektperiod: 2017-2019

 

 • WestComp 0.1

  Syfte: kompetensutveckla över 600 västsvenska företagare och anställda i Uddevalla inom digitalisering.
  Projektägare: Westum, en förening av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.
  Finansiärer: Svenska ESF-rådet har beviljat 7,8 miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden i projektstöd till Westum, en förening av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.

 

Västmanlands län

 • Projekt Stuns

Syfte: Skapa fler växande företag
Projektägare: Almi Företagspartner
Finansiär: EU:s socialfond
Projektsumma: 22 miljoner kronor

 

Örebro län

 • Hållbart resande

  EU-projekt
  Beviljat stöd: 202.766 kronor

 

 • Bergslagen Outdoor
Syfte: utveckla nya reseanledningar till området Bergslagen. Målet är att öka antalet besökare och gästnätter. Detta ska i sin tur öka omsättningen inom näringslivet och indirekt leda till fler arbetstillfällen. Ett nytt nätverk ska bildas med en bred mix från besöksnäringen. I projektet ska man även utveckla den digitala närvaron.
Projektparter: Hällefors kommun tillsammans med kommunerna Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg Projektägare: den ekonomiska föreningen Tursam i Bergslagen.
Finansiärer: Region Örebro län 710.000 kronor, Hällefors kommun 10.735 kronor.
Totalt projektbudget: 1,4 miljoner kronor

Östergötland

 • Leve Kinda

Syfte: utveckla en flerspråkig digital plattform för distribution och försäljning av lokalt producerade och förädlade livsmedel och en fysisk mötesplats för information och försäljning av lokalt producerade livsmedel och internationell mat.
Projektägare: Kinda mat (en ideell förening)

 • MOD, människor och drömmar

Syfte: skapa en spännande utställningsmiljö med utgångspunkt i nuvarande Kisa emigrantmuseum med ökad tillgänglighet för alla. Skapa ett kvalitativt besöksmål och därmed stärka den lokala och regionala attraktionskrafter och vara ett levande kunskapscentrum kring ämnet migration i regionen.
Projektägare: Kisa emigrantmuseum, Kinda kommun.

 • Upplevelsecentrum för mat, marknadsanalys

Projektägare: Mjölby kommun

 • Trollstigen

Projektägare: Kinda kommun
Syfte: anlägga en naturhinderbana för att utveckla det omtyckta besöksmål Trollegater, en av Sveriges största urbergsgrottor.

 • Hållbar produktutveckling i Östergötland

  Syfte: Stärka besöksnäringen i Östergötland genom att skapa exportmogna produkter för en utländsk marknad runt Vadstena, Göta kanal, Kinda Kanal och Östgötaskärgården.
  Projekttid: 2016-2019.
  Finansiärer: Tillväxtverket 3 miljoner kronor.
  Projektägare : Region Östergötland
  Projektaktörer: Visit Östergötland med besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer och kommuner i Östergötland

 

 • Green Pilgrimage

  Syfte: Stärka besöksnäringen i Östergötland genom att stärka pilgrimsväsendets tillväxt och möjlighet att vara en del i besöksnäringen.
  Projekttid: 2017-2019.
  Finansiärer: EU Interreg
  Projektägare : Region Östergötland
  Projektaktörer: Visit Östergötland, Linköpings stift, besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, Pilgrimscentrum, församlingar och kommuner i västra Östergötland.

 

 • Lakesperience

  Syfte: Utveckla nya produkter med fokus på cykling och vandring för en internationell publik. Stärka deltagande områdens image internationellt genom gränsöverskridande samarbeten.
  Projekttid: 2018-2020
  Finansiärer: Central Baltic, 1 miljon €
  Projektägare : Baltic Institute of Finland
  Projektaktörer: Visit Östergötland med besöksnäringsföretag, Länsstyrelsen i Östergötland, Internationella partners i Finland, Estland och Lettland.

Samarbetsprojekt mellan olika län

 • Competence Academy Tourism

Projektägare: Tourism in Skåne
Aktörer i projektet: Region Blekinge
Syfte: stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen med fokus på innovationer och tjänsteutveckling.
Finansiär: 12 miljoner kronor från ESF.

 • Kattegattleden

Ett samverkansprojekt mellan Skåne, Halland och Västra Götaland.
Sveriges första nationella cykelled, 37 mil lång.

 • ”Do it together”

 Syfte: söka nya sätt att skapa nätverk och samarbeten för att fånga upp det
stora intresset för handgjort skapande.
Projektägare: Hemslöjden
Finansiärer: Hemslöjden, PostkodLotteriets Kulturstiftelse

 • Förstudie avseende beräkning av samhällsekonomiska effekter inom turism 

  Aktörer: Trafikverket och 13 andra myndigheter.
  Syfte: utreda förutsättningarna för att utveckla modeller och beräkningsmetoder som inkluderar besöksnäringsperspektivet i samhälls- och infrastrukturplanering.

 

 • Birding Baltic

  Syfte: utveckla hållbara och kommersiellt framgångsrika satsningar på naturturism på Gotland.
  Projektägare: föreningen Närsholmen på Gotland
  Finansiär: Svenska institutet. Central Baltic programmet.

 

 • Urban Platsinnovation

Syfte: bidra till kunskapsutveckling och spridning om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.
Finansiärer: Interreg Sverige-Norge totalt 30 miljoner kronor i EU-medel med 50 procents medfinansiering.
Projektägare: Högskolan Väst, Fredrikstad kommun, Norge, Lysekil, Strömstad, Trollhättans Stad, Uddevalla, Åmål.
Projektperiod: 1 okt 2015-30 sep 2018

 

 • Smakrik och blomstrande besöksnäring

  Syfte: att genom kompetensutveckling stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraf
  Projektägare: Fem länsstyrelser
  Projektperiod: 2016-2018
  Finansiärer: Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 • Lake Vänern Grand Tours

  Syfte: att skapa ett system av internationell standard som ökar tillgängligheten till Vänern som ökar tillgängligheten till Vänern och underlätta för alla att uppleva Vänern på ett hållbart, enkelt och trevligt sätt. Målet med projektet är  att göra en nationell satsning på att utveckla naturturismen på landsbygden kring sjön Vänern.I arbetet kommer man att skapa leder av olika slag, både till sjöss och på land. I anslutning till dessa leder är tanken att man ska utveckla olika typer av tjänster.Projektet har klart med finansieringen och har en budget på 4 miljoner kronor. Projektet finansieras av Jordbruksverket, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och kommunerna kring Vänern.

 

Nationella projekt

 • Öka utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder
  Projektägare: Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB, Västarvet samt fem kommuner i Västerbotten med Nordmalings kommun som projektägare.
  Projektbudget: 40 miljoner kronor. Projektperiod: 2016-2019 Finansiär: Tillväxtverket

 

 • Måltidsupplevelser:

Syfte: få internationella turister att välja Sverige och spendera mer på restauranger och livsmedel.
Aktiviteter: marknadsföra svenska måltidsupplevelser och exportera produkten.
Projektägare: Visit Sweden (projektet är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020)
Projektbudget: 57 miljoner kronor
Finansiärer: Jordbruksverket (40 mkr)
Projektperiod: 2016-2020

 • Serverat

  Syfte: Underlätta för blivande och nuvarande restaurangägare att hålla koll på vilka tillstånd de behöver.
  Projektägare: Tillväxtverket, SLL, 21 kommuner, Bolagsverket

 • Framtidens museum
  Forskningsprojekt
  Projektägare: Kairos Future

 

Samarbetsprojekt med andra länder

 • SITE Destination

Syfte: stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Främja en hållbar utveckling genom fokus på hållbar utveckling av samhällsservice, infrastruktur och kompetensförsörjning.
Visionen är att skapa förutsättningar för en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteter
Samarbetsprojekt Sverige-Norge
Projektperiod: 1 juli 2015 – 30 juni 2018
Finansiärer:  EU, den norska staten genom Interregprogrammet samt Region Dalarna.

 •  Archipelago Partnerships Archipelago – strategic partnerships for business development

Syfte: utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland.
Projektägare: Södertörns högskola, Yrkeshögskolan Novia, Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Drivhuset.
Finansiär: Central Baltic-programmet, ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete.
Budget: 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.

 • Geologiskt arv i Inre Skandinavien (GEARS)

Syfte: bidra till att utveckla besöksmålen inom tre områden, Folldal (Norge), Fulufjället samt Siljansringen. Detta ska, bland annat, ske genom att öka kunskapen om de geologiska naturvärdena i de aktuella områdena.

Projektägare: Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Finansiering: Region Dalarna bidrar med 932 952 kronor.

 • Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker

Syfte: skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv, utveckla samarbetet mellan områdesförvaltningen i båda länderna, öka engagemanget band lokala intressenter och bedriva naturvård.

Samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge.

Tipsa oss gärna om fler projekt!

Senaste nytt